Aktualności

Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

Praca Socjalna - kontakt:
socialwork@ujd.edu.pl

Nasza misja

Edukacja świadomych studentów dla potrzeb środowiska służb społecznych – w nowoczesnym świecie. Nauka i badania w obszarze pracy socjalnej i rozwoju społecznego. Współpraca międzynarodowa.


Po trzyletnich studiach licencjackich (pierwszego stopnia) obejmujących wiedzę ogólną (podstawową) z pedagogiki, filozofii, socjologii i psychologii, a także wiedzę specjalistyczną, absolwent kierunku Praca Socjalna dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym oraz praktycznym do pełnienia roli pracownika socjalnego. Potrafi dostrzec oraz samodzielnie rozwiązywać problemy, teoretyczne i praktyczne z zakresu swojego kierunku, a także jest nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Specyfika przygotowania zawodowego absolwenta kierunku Praca Socjalna jest dostosowana do pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, na pomocy, opiece, ratownictwie i zabezpieczeniu społecznym. Z tego względu w toku studiów student poznaje zagadnienia z zakresu:

 • historii i teorii pracy socjalnej oraz pomocy społecznej,
 • metodyki działania w pracy socjalnej z jednostkami i grupami,
 • projektowania socjalnego i animacji środowiskowej,
 • funkcjonowania rodziny i środowiska lokalnego,
 • ekonomii, prawa oraz polityki społecznej.

Po zakończeniu studiów absolwent wyposażony jest w kompetencje, umiejętności i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym:

 • prowadzenia badań i dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych,
 • stosowania metod i technik metodycznego działania w pracy socjalnej oraz środków interwencji socjalnej,
 • ewaluacji podejmowanych działań pomocowych,
 • podejmowania działań profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych: na rzecz rodzin (zwłaszcza w rodzinach dysfunkcyjnych i wielodzietnych), wobec osób niepełnosprawnych oraz ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, przemocy w rodzinie), nieprzystosowania społecznego, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa,
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego),
 • pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych,
 • inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent po studiach na kierunku Praca Socjalna jest przygotowany do pracy w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • ośrodkach wsparcia,
 • placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
 • zakładach karnych,
 • ośrodkach dla uchodźców,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom,
 • organizacjach współpracujących z rodzinami zastępczymi.

Praca Socjalna: Ludzie

Więcej

Praca Socjalna: Projekt Erasmus+

Więcej Button

Praca Socjalna: Koło Naukowe Studentów

Więcej

Praca Socjalna: Aktualności

Więcej DE; ?>

Strona Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON). Zapraszamy.

Więcej

Praca Socjalna: Blog KNSPS

Więcej