Aktualności

Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa

Praca Socjalna - kontakt:
socialwork@ujd.edu.pl

Nasza misja

Edukacja świadomych studentów dla potrzeb środowiska służb społecznych – w nowoczesnym świecie. Nauka i badania w obszarze pracy socjalnej i rozwoju społecznego. Współpraca międzynarodowa.


Informacja wstępna

Zgodnie z planem studiów studenci kierunku Praca Socjalna, po ukończeniu 2 i 4 semestru, zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w placówkach służb społecznych. Praktyka ta stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Ma ona charakter asystencji, tzn. student występuje w roli asystenta pracownika wyznaczonego przez kierownika placówki – czynnie uczestniczy w pracach wykonywanych przez opiekuna praktyki (z ramienia Instytucji) oraz wykonuje zadania przez niego zlecone.

Cel i zakres praktyk zawodowych

1. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

 • strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,
 • rodzajem świadczonych usług,
 • specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,
 • potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,
 • stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek.

3. Nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki.

4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia.

5. Zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

Zadania do realizacji

W trakcie trwania praktyki student powinien:

 • asystować w pracy wykonywanej przez opiekuna w placówce, wykonywać wszystkie zadania zlecone przez opiekuna,
 • przeprowadzić wywiad środowiskowy (dotyczy praktyki po 4 semestrze),
 • opracować plan pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyki po 4 semestrze),
 • prowadzić dziennik praktyki,
 • uczestniczyć aktywnie w działaniach prowadzonych przez instytucję, w której odbywa praktykę,
 • uczestniczyć aktywnie w działaniach na rzecz instytucji, w której odbywa praktykę.

Przebieg praktyki

 1. Studenci zgłaszają się do określonej placówki w tygodniu poprzedzającym praktykę - w celu ustalenia z opiekunem szczegółowego harmonogramu odbywania praktyki.
 2. Studenta obowiązuje przepracowanie w placówce/placówkach 8 tygodni (zobacz punkt: czas trwania praktyki),
 3. Studenci poświęcają czas na zwiedzenie placówki, poznanie jej struktury organizacyjnej, bazy, wyposażenia, dokumentacji placówki.
 4. W czasie kolejnych dni studenci pracują w charakterze asystentów pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez jej kierownika.
 5. Przeprowadzają wywiady środowiskowe (dotyczy praktyki po 4 semestrze).
 6. Opracowują plan pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyki po 4 semestrze).
 7. Przebieg praktyki studenci zapisują w dzienniku praktyki.
 8. Po zakończeniu studenci zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z przebiegu praktyki.
 9. Ostatni dzień praktyki należy przeznaczyć na podsumowanie z kierownikiem placówki lub opiekunem praktyki.
 10. W ciągu 2 tygodni po odbyciu praktyk studenci są zobowiązani do złożenia opiekunowi praktyk z ramienia UJD wymaganej dokumentacji z przebiegu praktyki, wymienionej w części warunki zaliczenia praktyki.
 11. Studenci studiów niestacjonarnych, po zakończeniu praktyki, są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji opiekunowi praktyk z ramienia UJD na najbliższym zjeździe.

Czas trwania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do odbycia 8 tygodni praktyk zawodowych, w tym:

 • 4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) po semestrze drugim,
 • 4 tygodnie (nie mniej niż120 godzin) po semestrze czwartym.

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej

Dokumentację z odbytych praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyki w termie:

 • studenci studiów stacjonarnych do 2 tygodni po jej odbyciu,
 • studenci studiów niestacjonarnych na najbliższym zjeździe po zakończonej praktyce.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wypełnieni przez każdego studenta obowiązków określonych w niniejszej instrukcji oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji, tj.

 • dzienniczka praktyki,
 • opinii dyrekcji placówki lub opiekuna praktyki wraz z oceną,
 • sprawozdania z przebiegu praktyki,
 • opracowanego planu pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyk po 4 semestrze).

Placówki, w których studenci kierunku Praca Socjalna mogą odbywać praktyki

 • Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Gminne, Miejsko-Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Urzędy Wojewodów (jednostki do spraw: polityki społecznej, pomocy i zabezpieczenia społecznego)
 • Domy Pomocy Społecznej (dla różnych grup klientów)
 • Jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, zakłady karne, i inne (działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub realizujące cele i zadania w ramach pomocy społecznej i pracy socjalnej)
 • Stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej
 • Inne, po uzgodnieniu z opiekunem praktyki z ramienia UJD w Częstochowie

Pliki do pobrania

 1. Program - instrukcja praktyk: LINK
 2. Karta efektów praktyk i wolontariatu: LINK

Praca Socjalna: Ludzie

Więcej

Praca Socjalna: Projekt Erasmus+

Więcej Button

Praca Socjalna: Koło Naukowe Studentów

Więcej

Praca Socjalna: Aktualności

Więcej DE; ?>

Strona Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ds. Osób z Niepełnosprawnością (PON). Zapraszamy.

Więcej

Praca Socjalna: Blog KNSPS

Więcej